نیاز های کسب و کار در مرحله پیدایش

نیاز های کسب و کار در مرحله پیدایش

سازمان ها ماحصل فعالیت های اجتماعی ما انسان ها هستند بر همین اساس دقیقا الگوی های رفتاری و کنشی ما را به خودگرفته اند.

یکی از شناخته شده ترین الگو های رفتاری و کنشی سازمان ها منحنی های دوره عمر می باشد سازمان ها دقیقا مانند ما انسانها یک روز متولد می شوند رشد می کنند به بلوغ می رسند سپس پرشده و از گردونه خارج می شوند هرچند طول و مدت این دوره عمر بسته به سازمان و صنعت خیلی فرق می کند دقیقا مانند ما انسان ها اما به طور کلی برای آنها این دوره قابل تصور است.

مرحله پیدایش یا تولد مهمترین مرحله از نظر ریسک و مخاطرات در طول دوره عمر سازمان محسوب می شود. هنوز سازمان به شکل مشخصی نرسیده هنوز نهادهای اصلی پایه گذاری نشده اند عموما توسط تعدادی افراد متخصص در یک حوزه سازمان ها شکل گرفته اند و از مباحث ساختاری و مالی خیلی مطلع نیستند.

سرمایه اولیه در دست هست و با توجه نبود هسته مالی قدرتمند در این مرحله امکان نابودی کل سرمایه در مدت زمان کوتاه وجود دارد. گذر از این مرحله برای هر سازمانی یک نقطه عطف محسوب می شود هر مجموعه ای که بتواند این مرحله را باموفقیت طی کرده و معدل خوبی از خود به جای بگذارد می توان امیدوار بود با سرعت مراحل بعدی را طی نماید.