نیاز های کسب و کار در مرحله رشد و بلوغ

نیاز های کسب و کار در مرحله رشد و بلوغ

سازمان ها ماحصل فعالیت های اجتماعی ما انسان ها هستند بر همین اساس دقیقا الگوی های رفتاری و کنشی ما را به خودگرفته اند. یکی از شناخته شده ترین الگو های رفتاری و کنشی سازمان ها منحنی های دوره عمر می باشد سازمان ها دقیقا مانند ما انسانها یک روز متولد می شوند رشد می کنند به بلوغ می رسند سپس پرشده و از گردونه خارج می شوند هرچند طول و مدت این دوره عمر بسته به سازمان و صنعت خیلی فرق می کند دقیقا مانند ما انسان ها اما به طور کلی برای آنها این دوره قابل تصور است.

مرحله رشد مرحله بعدی پس از مرحله پیدایش محسوب می شود در این مرحله سازمان تا حدودی از آشوب و طوفان های اولیه رها شده و در حال رسیدن به شکل مناسب خود می باشد. ساختارهای اولیه و هسته های اساسی مانند مالی، تولید، تامین و فروش درحال شکل گیری هستند. این مرحله از نقطه نظر اینکه در صورت هرگونه قصور و کوتاهی ممکن است سازمان ما رشدکافی نرسیده و نا خواسته وارد دوران بلوغ خود شود.

دوره بلوغ هنگامی است که سازمان به ثبات نسبی رسیده حجم مناسبی از بازار را به خود اختصاص داده و به سود آوری رسیده است. در این مرحله سازمان شروع به تهیه و تدوین طرح های توسعه ای می پردازد تا از این ثبات نسبی برای رشد مجدد و توسعه سازمان بهره بگیرد.