مشاوره توسعه و بهبود کسب و کار

مشاوره توسعه و بهبود کسب و کار

برای هر سازمان و کسب و کاری فرصت های رشد را می توان به وجود آورد کلیه برنامه ریزی ها، راهبردها، و تلاش هایی که در راستای انجام تحقق فرصت های رشد انجام می پذیرد را توسعه کسب و کار می گویند.هدف از این توسعه خلق ارزش بلند مدت و پایدار برای مشتریان و در نتیجه برای آن کسب و کار می باشد. این مجموعه اقدام ها از مرحله شکل گیری یک ایده تا شکل گیری کسب و کار جدید یا توسعه کسب و کار فعلی را در بر می گیرد.

مهمترین بخش در توسعه کسب و کار برنامه ریزی راهبردی و اجرایی است حتی سازمان های موفق هم اگر نتوانند برای رشد و بقای کسب و کار شان برنامه ای مدون و عملیاتی ارائه کنند محکوم به نابودی اند.باید به خاطر داشته باشیم که بهبود کسب و کار خود بخشی از مدل کسب و کار است که در قالب طرح کسب و کار ساماندهی می شود.

خدمات ماشاوره ای گروه مشاوران راشنو در حوزه توسعه و بهبود کسب و کار :

– تعیین نیازمندی کسب و کار به بهیود، بازسازی، توسعه

– تعیین مراحل و فرآیندهایی که در داخل کسب و کار نیازمند بازنگری اند؟

– تعیین نقطه شروع تغییر؟

– امکان سنجی و مطالعه های طرح های توسعه وبهبود

– فرهنگ سازی تحول بهبود سازمانی

– تغییرهای مورد نیاز در پرسنل سازمان

– طرح ریزی و برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی برای انجام تغییرات