ارزش آفرینی در کسب و کار

ارزش آفرینی در کسب و کار

ارزش پیشنهادی هر سازمان یکی از اجزای سازنده مدل کسب و کار آن سازمان می باشد. ارزش چیزی نیست جز محصول ها و خدماتی که در سازمان برای مشتریان ارزش خلق می کند و همین ارزش دلیل تمایز و انتخاب شدن یک سازمان نسبت به سایر سازمان ها توسط مشتریان است. بدین ترتیب می توان ارزش را مجموعه یا بسته ای از منافع، مزیت هایی دانست که سازمان به مشتریان خود پیشنهاد می دهد.

خدمات تخصصی گروه مشاوران راشنو در حوزه ارزش آفرینی در کسب و کار :

– تعیین ارزش هایی فعلی سازمان

– تعیین نیازهای مشتریان سازمان

– تعیین نیازهایی که این ارزش های فعلی آنها را پاسخ گو نیستند.

– تعیین ارزش هایی که می توانند این نیازها را بر طرف کنند

– تعیین کالاها و خدماتی که ارائه دهنده این ارزشها هستند