مدیریت مالی و خدمات مالی

مدیریت مالی و خدمات مالی

رویکرد گروه مشاوران راشنو به مدیریت مالی و خدمات مالی،  نگاه از جانب صاحب کسب و کار است نه یک متخصص مالی. ما در این حوزه،  بدنبال ارائه دانش روز در حوزه مالی نیستیم بلکه در تلاش برای ارائه خدمات و مدیریت مالی به نحوی هستیم که  تحقق اهداف و نیازهای کسب و کار شما را ممکن سازد و بیشترین مزیت و بهره را به شما برساند.

راه حل های ارائه شده در این حوزه نه با بکارگیری سیستم های پیچیده مالی که  با استفاده از فنون  و روش های آسان جهت درک و عملیاتی کردن برنامه ها، صورت می پذیرند. در مدل راشنو مدیریت مالی را در ابعاد زیر تعریف میکنیم:

مخاطبان ما مدیران، صاحبان کسب و کار یا مدیران مالی هستند که بدنبال بکارگیری روش های مالی به شیوه ای نوین و در جهت تحقق اهداف کسب و کار می باشند.راه کارهای مالی راشنو کاملاً منحصر به فرد و خاص مجموعه و شرکت شما می باشند.

خدمات تخصصی گروه مشاوران راشنو در مدیریت مالی و خدمات مالی :

– بررسی وضعیت شرکت یا کسب و کار شما با استفاده از معیارهای مالی

– تدوین، ایجاد و راه اندازی سیستم مالی

– جمع آوری، طبقه بندی و کلیه رخ دادهای مالی کسب و کار شما

– انواع بودجه ریزی مالی

– تجزیه و تحلیل مالی ( تحلیلی نسبت های مالی / تحلیل نسبت های ترازنامه و صورت سود و زیان )

– ارائه شاخص های مالی مرتبط با عملکرد و بهره و ری

– خدمات حسابداری ( تنظیم دفاتر قانونی، تنظیم ترازنامه و صورت سود و زیان، تنظیم اظهارنامه مالیاتی )

– امکان سنجی مالی پروژه ها

– مستند سازی مالی پروژه ها