مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش

مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش

به محض اینکه کالا و خدماتی را شما به منظور تامین و ارضای نیاز، خواسته یا تقاضای کس یا کسانی از طریق فرآیند مبادله عرضه نمایید شما وارد فرآیند بازاریابی شده اید بر اساس این تعریف شاید قدمت بازاریابی را بتوان از عصر آهن و مفرغ دانست. زمانی که کالا یا خدماتی ایجاد نمی شد مگر اینکه تقاضا و خواستی قبل از آن شکل گرفته بود.

توان تولید بسیار محدود بود و مجموعه های انسانی بسیار کوچک، لذا تنها و تنها در صورت خواست و تقاضا بود که کالا و خدماتی تولید می شد.اما به مرور زمان این ساختار هرچند اولیه و درست دستخوش تغییر شد. رشد جمعیت بالا و گسترش تمدنهای انسانی و کند بودن فرآیند تولید نسبت بدان باعث شد که بدون توجه به اینکه تقاضای واقعی کجاست تولید صورت گیرد زیرا هرچه تولید می شد.

حتی غیر مرتبط با تقاضای واقعی توسط جمعیت زیاد بلعیده می شد. اما در اسرع حاضر و پیشی گرفتن فن آوری به رشد جمعیت گویا می بایست مجددا به اصل برگردیم کالا و خدماتی عرضه نکنیم مگر پیش از آن تقاضای آنرا دیده باشیم و این بازاریابی است.

گروه مشاوران راشنو بر اساس همین تفکر و باور، مدل زیرا بعنوان مدل بازاریابی معرفی می نماید.

خدمات تخصصی گروه مشاوران راشنو در مدیریت بازاریابی و مهندسی فروش :

– شناخت : تجزیه تحلیل فرصت های بازار

– محصول و خدمات : ما بر اساس بازار و روند های اصلی و تعیین کننده آن، کالا و خدمات جذاب را مشخص می‌کنیم.

– مشتریان و مصرف کنندگان : ما بر اساس محصول و خدمات درخواستی شما، نیازمندی های بازار را تعیین و ساختار و الگوی مصرف مشتریان و مصرف کنندگان را مشخص می سازیم.

– شناخت و تعیین بازارهای هدف

– اندازه گیری و شناخت و پیش بینی تقاضا

– تقسیم بازار، انتخاب و هدف گیری بازار هدف

– تعیین جایگاه بازار : طراحی و برنامه ریزی ، تعیین آمیخته بازاریابی ، اجرا و کنترل ، خط مشی های رقابتی ، تجزیه تحلیل رقبا ، سازماندهی فعالیت های بازاریابی