شاخص های ارزشیابی عملکرد سازمان

شاخص های ارزشیابی عملکرد سازمان

این مطلب را بارها و بارها شنیده و خوانده ایم که کارکنان مهمترین دارایی های هر سازمانی محسوب می شوند. در حالیکه سایر دارایی ها در سازمان که شاید برخی از آنها اصلا دارایی های با ارزشی هم نباشند و صرفا برای ثبت حسابداری اموال مهم هستند در طول سال چند نوبت ارزیابی و کنترل می شوند منابع انسانی سازمانها این مهمترین دارایی های سازمان در طول شاید بیش از چند سال حتی یک بار ارزیابی درست ودقیقی نمی شوند و مدیران اطلاعات کاملی از وضعیت عملکردی پرسنل خود ندارند.

می توان عملکرد پرسنل سازمان را از جهت های مختلفی ارزیابی کرد. اما باید در نظر داشت با توجه به پیچیدگی رفتاری خود عامل انسانی و همچنین تعاملی و دو یا چند جانبه بودن محیط کاری که فرد در آن فعال است ارزیابی یک بعدی از عملکرد پرسنل عموما به نتایج قابل قبول ودقیقی نمی انجامد لذا حداقل می بایست عملکرد پرسنل را از جهات زیر مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد :

– وجه مشتری

– وجه مالی

– وجه فرایند داخلی

– وجه محیط و جامعه (ارتباطات)

– وجه یادگیری و رشد

– وجه رضایت کارکنان