اصلاح ساختار سازمانی و چارت سازمانی

اصلاح ساختار سازمانی و چارت سازمانی

ساختار سازمانی هر سازمان مانند استخوان بندی پیکره آدمی می ماند. بارها شاهد یوده یا شاید شنیده باشیم که بر اساس تصادف، درمان یا لزوم سلامتی یک فرد استخوان بندی آن مورد جراحی یا درمان قرار گرفته است از تعویض مهره های کمر گرفته تا کوتاه و بلند کردن دست و پا یا حتی گچ گرفتن اندام شکسته.

ساختار سازمانی هم به همین ترتیب است ودر طی گذشت زمان بر اساس تغییرهای مداوم محیطی دستخوش صدمات شده یا می بایست به فراخور این تحول ها، تغییر کند.

این تغییرها هم مانند استخوان بندی بدن انسان گاها کاری درد آور، پرهزینه وزمان بر می باشد. اما اصلاح ساختار سازمانی فعالیتی مقطعی و یک باره نیست بلکه فرآیندی پویا و مدام است که طی آن مدیران سازمان از انطباق مداوم ساختار سازمانی با نیازمندی های محیطی اطمینان حاصل می کنند.

ساختار سازمانی یک نقاشی کشیده شده بر روی کاغذ در بایگانی دفتر مدیریت نیست ساختار سازمانی چهارچوب و پیکربندی سازمان ما برای انجام کارها و پیگیری امور را نشان میدهد. لذا اصلاح ساختار سازمانی در واقع فرآیندی مداوم برای اطمینان از پویا و زنده بودن ساختار سازمانی و به طبع آن خود سازمان است.