آسیب شناسی و عارضه یابی سازمان

آسیب شناسی و عارضه یابی سازمان

عارضه یابی فرایند بررسی کارکرد سازمان ، دپارتمان ، گروه و یا شغل، به منظورشناخت علت اصلی نارسایی های سازمانی است. این فرایند شامل سه بخش می باشد :

– جمع آوری اطلاعاتی در ارتباط با وضعیت فعلی

– تحلیل این داده ها

– نتیجه گیری برای تحول و توسعه بالقوه در آینده

عارضه یابی، فرایند درک کارکرد فعلی سازمان است که ماحصل آن ارائه اطلاعات لازم و برنامه های توسعه مدیران سازمان. عارضه یابی را می توان به دو روش  انجام داد.روش اول ، عارضه یابی مسئله محور، زمانی است که سازمان با مسئله خاصی مواجه است و به دنبال راه حل آن می‌گردد.روش دوم ، عارضه یابی توسعه محور، زمانی است که سازمان با مشکل خاصی روبرو نیست و کارکرد فعلی سازمان را بررسی می‌کند تا سطوحی که در آینده قابل بهبود است را بررسی کند.

خدمات تخصصی گروه مشاوران راشنو در حوزه آسیب شناسی و عارضه یابی سازمان :

– شناخت کلی از سازمان.

– تنظیم لیست اولیه از نشانه های عوارض در سازمان.

– تنظیم لیست اولیه از عوارض احتمالی در سازمان.

– جمع آوری اطلاعات اولیه از واقعیت های سازمان.

– شناخت اولیه از تصمیم گیرندگان و مدیران بنگاه یا سازمان مورد بررسی.

– درک محدودیت ها و ارزیابی از خط مشی های کارفرما.

– شناسایی درک کار فرما از مسئله.

– آزمون درک کار فرما از مسئله.

– شفاف سازی انتظارات کار فرما.

– توافـق کـارفرما با عنوان مساله وانتـظارات کار فرما از انجام پــروژه عارضه یابی .

– نوشتن طرح عارضه یابی