تدوین استراتژی تجارت الکترونیک و تبلیغات دیجیتالی

تدوین استراتژی تجارت الکترونیک و تبلیغات دیجیتالی

به کارگیری و استقرار موفقیت آمیز تجارت الکترونیک مقدور نیست مگر با ایجاد یک برنامه و استراتژی مدون و مشخص.در واقع وجود ابزارهای پیشرفته و توسعه ناگهانی و همه گیر شدن فضای فن آوری اطلاعات و اینترنت در جامعه این ذهنیت را تداعی کرده است که حرکت به طرف تجارت الکترونیک کاری آسان است و براحتی حتی بدون برنامه ریزی می توان آنرا محقق ساخت اما در واقع در صورت عدم برنامه ریزی ممکن است نه تنها طرح و برنامه تجارت الکترونیک با شکست روبرو شود بلکه با اتلاف منابع مالی و انسانی سازمان احتمال به خطر افتادن بقای سازمان نیز وجود دارد

خدمات تخصصی گروه مشاوران راشنو در حوزه تدوین استراتژی تجارت الکترونیک و تبلیغات دیجیتالی :

– تعیین چشم انداز تجارت الکترونیک

– تعیین رسالت تجارت الکترونیک

– شناخت دینفعان سازمان

– تعیین مزیت رقابتی تجارت الکترونیک

– عین اهداف تجارت الکترونیک

– تعیین ساختار سازمانی