طراحی و اجرای پویش رسانه های اجتماعی

طراحی و اجرای پویش رسانه های اجتماعی

اگر شما این مطلب را می خوانید پس حتماً از قبل ما را می شناختید یا از این صفحه را از طریق جستجوی اینترنتی پیدا کرده اید. در هر دو حالت شما یا اطلاعاتی در مورد پویش رسانه های اجتماعی دارید یا بدنبال اطلاعاتی در این مورد هستید. بگذارید در ابتدا ببینیم پویش رسانه های اجتماعی چیست؟

پایش رسانه های اجتماعی عبارتست از بکارگیری ابزار برای شنیدن آنچه از طریق اینترنت و رسانه های اجتماعی بیان می شود. در مواقعی پایش رسانه های اجتماعی را گوش دادن اجتماعی تجزیه تحلیل بر خط سنجش رسانه های اجتماعی هوش رسانه های اجتماعی مدیریت رسانه های اجتماعی نیز می نامند.

شاید این سئوال پیش بیاید که ابزارهای پایش رسانه های اجتماعی چطور کار می کنند. این سئوالی اساسی است و در عین حال کمی هم پیچیده. اکثر این ابزارها رسانه را به طور مداوم  اسکن و فهرست بندی می کنند. برخی از ابزارها به طور زنده و برخی در بازه زمانی طولانی تر مانند هر ده دقیقه یا روزانه اسکن می کنند. اگر آنها خیلی مهم نباشند برخی ابزارها این کار اسکن کردن را خودشان انجام میدهند و برخی از تامین کنندگان داده ها استفاده می کنند.