گزارش دهی و آنالیز دوره ای شبکه های اجتماعی

گزارش دهی و آنالیز دوره ای شبکه های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی آنلاین امروز مهد افکار عمومی و ارتباطات میان‌فردی است. افکار و ارتباطاتی که محققان را وسوسه می‌کند تا به دنبال تحلیل، پژوهش و بررسی آنها بروند. یکی از همین روش‌های پژوهش در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی، تحلیل شبکه‌های اجتماعی است. تحلیل شبکه‌های اجتماعی روش علمی است که روابط بین افراد یا سازمان‌ها را در شبکه‌های یا رسانه‌های اجتماعی بررسی و تحلیل می‌کند.

تحلیل شبکه های اجتماعی (Social Network Analysis) که گاهی به اختصار به آن SNA هم گفته می‌شود به معنای فرایند بررسی و ارزیابی ساختارهای یک شبکه اجتماعی به عنوان یک گراف از ابزارها یا انسانهاست که با خطوط ارتباطی به یکدیگر متصل هستند.

تحلیل شبکه‌های اجتماعی نشان‌دهنده روابط اجتماعی در نظریه شبکه که متشکل از گره‌ها (نشان‌دهنده بازیگران فردی درون شبکه) و روابط (نشان‌دهنده روابط بین افراد مانند دوستی، خویشاوندی، موقعیت سازمانی و غیره) است. این شبکه‌ها غالبا در دیاگرام شبکه‌های اجتماعی که در آن گره‌ها به عنوان نقاط و روابط با خطوط نمایش داده می‌شود.

تحلیل شبکه های اجتماعی با استفاده از دانش ریاضی و نظریه گرافها، شکلی بسیار علمی و ساختاریافته به خود گرفته است و در حال حاضر تحلیل شبکه های اجتماعی از جمله گران‌ترین و پرسودترین تخصص های بشری محسوب می‌شود.

شبکه‌های اجتماعی آنلاین امروز محور تحولات در اینترنت به شمار می‌روند. شبکه‌هایی که مردم در آنها با یکدیگر متصل و به تولید یا خلق محتوا می‌پردازند. به عبارتی، امروز گسترش ارتباطات میان‌فردی در شبکه‌های اجتماعی مهمترین هدف یا رویکرد در این شبکه‌هاست و حال سوال این است که اتصالات یا روابط (ارتباطات میان‌فردی) چگونه در شبکه‌های اجتماعی تحلیل می‌شوند؟

یکی از کاربردهای تحلیل شبکه های اجتماعی در تصمیم گیری و خط مشی گذاری است.

با توجه به گسترش روز افزون و استفاده فراوان از شبکه های اجتماعی مجازی و حضور قریب به اتفاق شهروندان در این شبکه ها و نیز بهرهمندی از این شبکهها به عنوان ابزاری مناسب و کم هزینه در راستای استفادههای متنوع ارتباطی روزمره از جمله تعیین زمان و مکان ملاقاتها جهت خرید، تفریح و … در زمانهای عادی، تعطیلات و مناسبت- ها، باعث شده که امروزه این شبکه ها به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله ایدهای جدید در راستای آنالیز گفتمان شهروندان الکترونیکی در خصوص استفاده از شبکههای اجتماعی به منظور تعیین زمان و مکان ملاقات مورد بررسی قرار گرفته است به گونه ای که با تحلیل و بررسی این عوامل میتوان ازدحام و ترافیک در مکانهای مختلف اعم از پیاده روها، خیابانها، ایستگاهها را پیش بینی نمود. نوع پژوهش حاضرتوصیفی تحلیلی است. به منظور سنجش فاکتورهای مورد برسی شده از میزان استفاده افراد از شبکه اجتماعی مجازی فیسبوک جهت تعیین قرارهای ملاقات و سرانجام حضور درمکانهای تعیین شده، پرسشنامهای در شبکههای اجتماعی توزیع شده و نمونهموردی حاوی ۲۰۵ کاربر این شبکه ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند تجزیه و تحلیل آماری دادههای کمی پرسشنامه با استفاده از انجام شده، پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرنباخ و مبنای ارزشگذاری بر اساس Excel و Spss ابزارهای آماری طیف ۲ گزینهای لیکرت صورت پذیرفته است.

تحلیل شبکه های اجتماعی و شیوه ارتباطات مردم، می‌تواند کمک کند که سیاست گذاران، در زمینه تصمیم گیری برای اعلام یا عدم اعلام عمومی بیماری، انتخاب بهتری انجام دهند.

شرکتهای ارائه دهنده خدمات شبکه های اجتماعی دیجیتال هم از جمله استفاده کنندگان جدی تحلیل شبکه های اجتماعی هستند.

پیشنهاد دوستان جدید در فیس بوک و یا پیشنهاد تصاویر توسط اینستاگرام که ما به صورت روزانه با آنها سر و کار داریم، خروجی الگوریتم های تحلیل شبکه های اجتماعی است.

برای تحلیل شبکه های اجتماعی، پارامترها و شاخصهای متعددی طراحی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

میزان تعامل هر گره (Node) با گره های دیگر، تفاوت یا تشابه توزیع جغرافیایی گره ها و توزیع دیجیتال آنها، عمق و شدت نفوذ اثر هر رفتار گره بر روی گره های دیگر، قرار گرفتن هر گره در مرکز یا میزان فاصله گرفتن آن از مرکز شبکه، تعامل یکسویه یا دوسویه ی گره با سایر گره ها، تنوع اطلاعات و ارتباطات بین گره ها و انتروپی موجود در شبکه اجتماعی، از جمله صدها پارامتر و معیاری هستند که در تحلیل شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرند.